interieur van een tiny house

EEN zorgwoning op wielen

interieur van een tiny house

COMING SOON: EEN CHARMING BARN ALS RUSTIEKE LEEFRUIMTE

Met een knipoog naar de rustieke schuren, zijn we volop bezig met het realiseren van deze prachtige Charming Barn. Hoewel de houten afwerking anders doet vermoeden, is deze ruimte volledig uitgerust met de meest moderne functies.

een zorgwoning in je tuin

een tinyhouse als woning of guestroom

Compactheid en kwaliteit hand in hand? Geen moeite is te veel voor onze klanten, daar staan we voor bekend, zo ook niet voor deze klant die koos voor ons Easy Living-model. Dit verfijnde model, dat een vaste breedte heeft van 2.5m en waarvan we de lengte kunnen aanpassen van 7 tot 12 meter, is de ideale leefruimte.

We voorzien in alle nodige aspecten: een douche, design kraanwerk met ingebouwde kraan, een door water gespoeld toilet, een grote warmwaterboiler met tot 100L opslag, voorziening voor vaatwas- of wasmachine, een ijskast met vriezer, een hete lucht- en microgolfoven en ga zo maar verder. De opties zijn eindeloos. Dit alles wordt in een elegant, houten design gegoten dat je meteen instapklaar in je tuin kan plaatsen.

Een extra buitenbar op wielen

Ongestoord genieten van een lekker drankje met familie of vrienden, dat kan dankzij onze buitenbar Op Wielen. Voor één van onze klanten hebben wij zo’n prachtige ruimte uitgewerkt. Elk model wordt gepersonaliseerd om te voldoen aan de noden van onze klanten.

Zo is deze Bar uitgerust met gasverwarming, sanitair, een professionele koeling en tapinstallatie! We lieten niets te wensen over en leverden een tot in de puntjes afgewerkte bar af, die bovendien zowel buiten als binnen een streling voor het oog is.

Algemene Voorwaarden

Toepassing van onze algemene voorwaarden

1.Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon, offerte, orderbevestigingen en/of overeenkomsten. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen die door Op Wielen uitdrukkelijk werden aangenomen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen.
De voorwaarden en prijzen vermeld op onze aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Een bestelling is slechts geldig al ze uitdrukkelijk aanvaard is door Op Wielen.
De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling.
Alle prijsaanduidingen op websites of in brochures zijn van indicatieve aard en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Enkel de prijzen vermeld op de offerte, bestelbon en/of orderbevestiging zijn van toepassing.

Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

2.1 Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 30 dagen geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer.

2.2 Voorzieningen opgelegd door derden en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Op Wielen bv behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken

4. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. Op Wielen bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

6. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

7. Daarnaast wordt, behoudens anders luidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven 1 jaar vanaf de oplevering. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.
De aansprakelijkheid voor geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
De waarborg dekt evenwel niet:
– het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen;
– de schade veroorzaakt door overmacht;
– een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden;
– vorst- of vochtschade.
Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

Schadevergoeding en acties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

8. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20%  van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.

9. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.

10.
Voor B2B contracten
Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling  een intrest verschuldigd van 8.5%. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
Voor B2C contracten
Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van, verhoogd met 8,5%  vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering aan de klant werd verstuurd, alsook een forfaitaire som van:
– 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
– 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
– 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. 

Betaling

11. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.
Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum op de zetel van de aannemer.
Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

12. PRIJSHERZIENING Zelfs ingeval van een absoluut forfait, en ongeacht of de werken uitgevoerd worden door ons of voor onze rekening, leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport, en elke nieuwe belasting of heffing tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betroffen facturering. De volgende formule wordt daarbij gebruikt:
p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20) “P” is het bedrag van de uitgevoerde werken, terwijl “p” het herziene bedrag is. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf van kracht op de tiende dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen. “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat op dat moment aangenomen was. “I” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de tiende dag vóór het indienen van de offerte; “i” is dit indexcijfer zoals het werd opgenomen tijdens de werken waarvoor betaling wordt gevraagd. 

13. WIJZIGINGEN EN BIJKOMENDE WERKEN
Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen de wijzigende of bijkomende werken die bevolen worden door de opdrachtgever en de bepaling van de ervoor verschuldigde prijs worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen onze eventuele orderbevestiging. 

 VERTROUWELIJKHEID

14.Op Wielen zal bepaalde gegevens van de opdrachtgever bijhouden en opslaan (schriftelijk of elektronisch) in het kader van een normaal klantenbeheer. Elke financiële informatie (bankrekeningnummers, creditcardnummers en dergelijke) wordt door Op Wielen enkel gebruikt bij het verwerken van de betalingen. In geen geval zal Op Wielen de gegevens van de opdrachtgever ter beschikking stellen van derden. De opdrachtgever heeft op schriftelijk verzoek inzage in deze gegevens. De opdrachtgever heeft ook het recht fouten hierin recht te zetten.
Op Wielen heeft het recht om op haar website of in haar informatiebrochures te vermelden dat de opdrachtgever een klant is van Op Wielen. Op Wielen heeft ook het recht om op haar website een link te leggen naar de website van de opdrachtgever en of foto’s van de werken die door Op Wielen uitgevoerd zijn te tonen op zijn website en sociale media.

GDPR

15. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Op Wielen bv verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Op Wielen bv. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Op Wielen bv persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.opwielen.be /in ons algemeen beleid hieromtrent.

16. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. 

BEVOEGDHEID

17. Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht.
Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Op Wielen haar maatschappelijke zetel heeft.